ETT UPPROR OCH NORMEN FÅR STÅ TILL SVARS

I dagens samhälle lever majoriteten i en bubbla. Ingen vågar ta klivet ut från denna bubbla och bryta mot normerna som finns. I Sverige idag lever så gott som alla precis som alla andra gör, ingen vågar sticka ut. Kampen mot normer pågår med full kraft. Mansnormen, tvåsamhets-normen,heteronormen etc.

Vi jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi tydliggör och ifrågasätter normer som påverkar individers möjlighet till makt på olika nivåer. Att tillhöra en norm, något som anses vanligt och inte brukar ifrågasättas, innebär fördelar. Ofta blir fördelarna synliga först om man bryter mot normen.

DSCF0174

Inom gemenskaper uppstår konflikter där en viss grupp eller individ utesluts från de övriga. Detta kan ske antingen genom våld eller diskreta antydningar om att gruppen eller individen i fråga inte hör hemma i gruppen. Vi måste komma åt samhällets normsystem.

När man reder ut situationen kan det vara bra att tänka på hurvida det gömmer sig en norm under ytan, till vilken gruppen eller individen inte klarat av att anpassa sig?

Om situationen bara behandlas som en engångsartad konflikt mellan två grupperingar, når man inte fram till de maktstrukturer eller normer som eventuellt ligger som grund för hela konflikten.

Insikten om att normer och antaganden är en del av omgivningen är det första steget.

Normerna måste synliggöras. Det gör man genom att bli medveten om hur omgivningen fungerar, hur männnisor värderas olika utifrån sina egenskaper. Kritiskt tänkande hjälper. Lika viktigt är det att stanna upp ibland för att iaktta sin omgivning.

De som utmanar normerna bli själv ofta tvungna att ta på sig ansvaret för att mångfalden ska tas i betraktande och att de brister som finns blir åtgärdade – även om det egentligen borde vara allas uppgift.

Därför är det viktigt att kunna lyssna.

Det är bra att först lyssna på sig själv – känner man själv att det finns några normer som det är svårt att anpassa sig till? När man vet hur den upplevelsen känns, är det lättare att lyssna och förstå andras upplevelser om kollisioner med normer.

Den smarta märker också de egenskaper hos sig själv, som passar in i de rådande normerna. Om man i vissa bemärkelser passar in och är privilegierad, är det viktigt att lyssna på vilken erfarehet de människor har, som saknar privilegierna i just de avseendena.

Att man inte ryms inom normernas ramarna är inte ens eget fel. Det är normernas fel. För att förändra jobbiga situationer och rutiner måste man först få syn på normerna. Därefter måste de ändras.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s