VÅR POLITIK

Nya partiet ska inte förväxlas med Det nya partiet som bildades under 1990-talet. De har ingenting med varandra att göra ideologiskt.

Jämställdhet 

Kvinnoförtrycket går igen i alla delar av samhället. Män har högre lön och mer makt. Kvinnor förväntas ta ett större ansvar för hem och barn. Mäns makt tar sig också uttryck i det våld som drabbar kvinnor. Kvinnoförtrycket framträder tydligt i pornografin och prostitutionen. Detta för att ta några exempel.

Nya Partiet menar att kampen mot kvinnoförtrycket går hand i hand med kampen mot klassförtrycket. Det stora flertalet kvinnor har intresse av att röja undan det system av förtryck och underordning som kapitalismen utgör, också kvinnor utanför arbetarklassen. I många frågor förenas klassintresset med kvinnointresset.

I gemensam kamp för ett samhälle där ingen tillåts berika sig på någon annan, på andras behov av vård och omsorg eller på andras kroppar. Där värdena som skapas i samhället går till att göra det bästa för de många och därigenom göra det möjligt för den enskilda att växa och befrias som människa. Detta öppnar möjligheterna för att också fullt ut avskaffa ojämställdheten mellan män och kvinnor.

Vi är emot 1984

Den 18 juni 2008 införde Sveriges riksdag allmän avlyssning av svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) kommer att ges tillgång till all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inhemsk, passerar idag gränsen och kan därmed avlyssnas: e-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal.

Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta.

Avlyssningen sägs skydda mot odefinierade ”yttre hot”. I själva verket är den nya lagen i sig ett allvarligt angrepp på det öppna och fria samhället, i och med att staten bereder sig tillträde till medborgarnas privata kommunikation.
Nya Paritet arbetar för att lagen ska rivas upp.

 

Den fackliga kampen 

Grunden för all facklig organisering måste vara kollektivism och demokrati. Man kämpar tillsammans och man beslutar gemensamt. Därför är vi starkt kritiska till dagens fackföreningsrörelse. Den har förvandlats till en centraliserad, byråkratisk koloss som i gemytligt samförstånd gör upp med arbetsgivarna bakom medlemmarnas ryggar. Många fackföreningsledare låter, tänker och agerar som företagsrepresentanter.

Facklig kamp innebär att kämpa för arbetarnas intressen i förhållande till arbetsköparna. Därför kan en fackförening som underordnar de egna medlemmarna under motpartens intressen aldrig kan vara stark, oavsett hur många som är medlemmar.

För att stärka den fackliga kampen är det nödvändigt att bryta med samförståndet. Därför bejakar vi alla ansatser till självständig arbetarkamp. Samtidigt försvarar vi alla befintliga fackliga rättigheter.

Bekämpa rasismen

Den framväxande rasismen i Europa är på många sätt ett resultat av EU. Syftet med EU:s fria rörlighet av arbetskraft är att spela ut arbetare i olika länder mot varandra för att försämra löner och arbetsvillkor. Vi motsätter oss denna arbetskraftsimport och kräver att den skall förbjudas.

Istället menar vi att Sverige skall vara ett öppet land som tar sitt humanistiska ansvar och slåss för att Sverige skall vara en fristad för flyktingar undan förtryck och terror, krig och etnisk förföljelse. Människors behov av skydd skall styra vilka som får komma hit, inte företagens behov av billig arbetskraft.

Sverige ut ur EU

Nya Partiet anser att Sverige skall lämna EU så fort det bara går. EU innebär lagstadgad högerpolitik och odemokratiskt expertvälde. Makten i Sverige skall utgå från svenska folket, inte från Bryssel. Till dess vi lämnat kräver vi att varje EU-beslut som strider mot svensk lag och svensk folkvilja skall avvisas och bojkottas.

FRÅGOR OCH SVAR

Är det tillåtet att tycka att demokrati är att föredra framför något annat?

Javisst kan man tycka det. Det vi har slagit fast i våra politiska punkter är följande: “Sverige skall styras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt: Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar medborgarna. Främlingsfientlighet och rasism ska aldrig accepteras. Aldrig någonsin. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar, och dess uppgift skall alltid vara att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom. Demokrati är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, i skolorna, på arbetsplatserna och i bostadsområdena och inte bara på valdagen. Grunden är alla människors lika värde och värdighet. För oss är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar.

Är det tillåtet att vara medlem i Nya Partiet om man har begått mindre grova brott? Har ni något system som sätter gränser för vad som är accepterat eller inte accepterat?

Lindriga brott som fortkörning osv. lägger vi såklart ingen större notis om, men om vi blir uppmärksammade på att någon är dömd för andra brott så utreds det givetvis. Vid brott som aldrig går att försvara eller förlåta så utesluts personen omedelbart. Det reglemente som följs inom partiet är en grundinställning om att brott inte är ok, men sedan finns det såklart undantag, som tex om personer blivit dömda för att ha kritiserat samhällsutvecklingen, eller om någon dömts i ett sammanhang där de försvarat sig själva och/eller sin familj, sådant ser vi såklart inga problem med även om varje enskilt fall utreds.

Vad vill Nya Partiet göra för ungdomar?

Ett av de största problemen är bristen på bostäder. Den sociala bostadspolitikens likkista är i det närmaste färdigsnickrad. Nedmonteringen började med skattereformen i början på 1990-talet, som finansierade kraftiga skattesänkningar för de med höga inkomster genom lika kraftiga minskningar av bostadssubventionerna. Situationen är faktiskt kusligt lik den på 1930-talet, då bostadsstandarden i Sverige var sämst i hela Europa. Då konstaterade socialdemokraten Gunnar Myrdal att ett marknadsstyrt byggande inte kan lösa arbetarnas bostadsfråga, vilket var sant och visst. Det gav efterhand den sociala bostadspolitiken, där stat och kommun tog ansvar för bostadsförsörjningen. Bygg bort bostadsbristen och rusta upp miljonprogramsområden och offentliga byggnader!

Advertisements

2 thoughts on “VÅR POLITIK

  1. Hej jag är 13 år och har precis läst vad ni står för och jag håller med på alla punkter. Jag bor i Göteborg och undrar om ni har någon ungdoms verksamhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s